Pomoc dla niepełnosprawnych

Oferta prywatyzacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. z siedzibą w Grzybowie

Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 16 lutego 2012 r. o godzinie 14:00.

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. z siedzibą w Grzybowie

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 – tekst jednolity z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą" oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 114, poz. 664), zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia: 4.675.000 (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. z siedzibą w Grzybowie i adresem: ul. 28-200 Staszów, Grzybów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000185170, zwanej dalej „Spółką”.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% akcji Spółki jest własnością Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 36 Ustawy uprawnionym pracownikom Spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru.

Minister Skarbu Państwa przewiduje zbycie akcji nieobjętych przez uprawnionych pracowników podmiotowi wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wydobycie i przerób siarki.

Zainteresowane podmioty, zwane dalej również „Potencjalnymi Inwestorami”, które w terminie do dnia 15 lutego 2012 r., zgłoszą zainteresowanie zakupem akcji Spółki do firmy PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniącej rolę Doradcy Ministra Skarbu Państwa po przedstawieniu dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj. aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż w ciągu trzech 3 miesięcy od momentu przedłożenia) odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS albo innego, właściwego dla danego podmiotu, potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej odzwierciedlających aktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualnego pełnomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”, będą mogły odebrać „Memorandum informacyjne Spółki”, zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, procesie udostępniania akcji oraz o strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji (dalej: Odpowiedź).

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem akcji Spółki (preferowany kontakt mailowy) należy kierować do:

PKF Consult Sp. z o.o.
ul. Elbląska 15/17,
01-747 Warszawa
Tel: (+48 22) 560-76-50,
Fax: (+48 22) 560-76-63.

Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie Memorandów są Pan Piotr Urbański (piotr.urbanski@pkfcapital.pl) oraz Pan Jarosław Pietraszko (jaroslaw.pietraszko@pkfcapital.pl).

Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zawierać w szczególności następujące istotne informacje i dokumenty:

 1. Prezentacja Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum).
 2. Deklaracja nabycia 4.675.000 akcji Spółki.
 3. Proponowana cena za jedną akcję i wartość całego pakietu, jaki zamierza nabyć Inwestor.
 4. Deklaracja Potencjalnego Inwestora odnośnie okresu niezbywania akcji Spółki nabytych od Skarbu Państwa.
 5. Wstępny, deklarowany przez Inwestora poziom nakładów inwestycyjnych.
 6. Wysokość deklarowanego podwyższenia kapitału zakładowego (jeśli jest planowane) i okres, w jakim ma być dokonane to podwyższenie.
 7. Przedstawienie wstępnych założeń działania w zakresie rozwoju Spółki.
 8. Wstępna koncepcja współpracy między Spółką, a Potencjalnym Inwestorem.
 9. Podstawowe założenia dotyczące pakietu socjalnego dla pracowników.
 10. Sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań.
 11. Wskazanie źródła (źródeł) finansowania zakupu akcji oraz informacje potwierdzające zdolność do zapewnienia wskazanych źródeł finansowania.
 12. Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.
 13. Inne istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora kwestie.
 14. Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie powinien być krótszy, niż 180 dni od daty złożenia).
 15. Oświadczenia.

W przypadku podania przedziału kwotowego w odniesieniu do ceny, inwestycji oraz podwyższenia kapitału Spółki do porównania złożonych odpowiedzi brana będzie niższa z kwot.

Złożona pisemna odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji może zawierać inne zobowiązania. W przypadku odpowiedzi zawierających zobowiązania pozacenowe należy przedstawić sposób zabezpieczenia ich wykonania.

W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a nadto takie dokumenty jak odpis z właściwego dla oferenta rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta winny być - w przypadku podmiotów zagranicznych - poświadczone przez Konsulat/Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta. Przedmiotowe poświadczenie, wydane przez te instytucje może być zastąpione klauzulą apostille.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za zbywany pakiet akcji Spółki, a także ewentualnie inne zobowiązania pozacenowe, m.in.: zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Minister Skarbu Państwa akceptuje jedynie jednorazową płatność za akcje, która nastąpi przed podpisaniem umowy sprzedaży akcji Spółki.

Szczegółowa struktura odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji jest zawarta w dokumencie pn. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI KiZChS „SIARKOPOL” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRZYBOWIE, który to dokument będzie dostępny do pobrania u Doradcy łącznie z „Memorandum informacyjnym Spółki”, jak również pod ogłoszeniem na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki upływa w dniu 16 lutego 2012 r., o godzinie 14.00.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać przygotowana w języku polskim, być wydrukowana na papierze formatu A-4 z numerami stron parafowana na każdej stronie oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. W przypadku odpowiedzi złożonej przez konsorcjum, powinna być ona podpisana przez upoważnionych reprezentantów każdego z członków konsorcjum lub przez ustanowionego pełnomocnika. Wszelkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Potencjalnego Inwestora.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać złożona w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, w sekretariacie Departamentu Prywatyzacji, pok. 501, tel. 22 695-87-22, faks 22 695-88-18, w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanej kopercie, przekazana osobiście lub przez kuriera.

Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki KiZChS „SIARKOPOL” S.A. z siedzibą w Grzybowie – NIE OTWIERAĆ" oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Odpowiedzi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani przez Ministra Skarbu Państwa w formie pisemnej do dnia 8 marca 2012 r. o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Minister Skarbu Państwa w szczególności zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z „Memorandum Informacyjnym Spółki”; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Minister Skarbu Państwa nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji w związku ze złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia akcji Spółki.

Załączniki do strony

Data publikacji : 13.01.2012

Data modyfikacji : 13.01.2012Rejestr zmian
Opublikowane przez : Anna Krzewska
Autor dokumentu : Departament Prywatyzacji

Statystyka strony: 3858 wizyt