Pomoc dla niepełnosprawnych

Oferta prywatyzacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji : 08.08.2003

Zaproszenie do rokowań w sprawie zakupu akcji spółki „SIARKOPOL” Gdańsk S. A.

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do rokowań w sprawie zakupu akcji spółki
„SIARKOPOL” Gdańsk Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku, ul. mjr. H. Sucharskiego 12


Minister Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. Nr 171 z 2002 roku , poz. 1397 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 roku w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje (Dz.U. Nr 95, poz. 578 z późn. zm.) zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do rokowań w sprawie nabycia akcji zwykłych, imiennych o wartości nominalnej 100,00 złotych każda w ilości nie mniejszej niż 12 500 akcji dla jednego nabywcy, co stanowi 10% kapitału zakładowego spółki „SIARKOPOL” Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul mjr. H. Sucharskiego 12, zwanej dalej „Spółką”.

Zgodnie z art. 36 Ustawy uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki.

Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia podmiotowi wyłonionemu w trybie niniejszych rokowań akcji, które nie zostaną objęte przez osoby uprawnione – w przypadku wygaśnięcia uprawnień osób uprawnionych do ich nieodpłatnego nabycia.

Minister Skarbu Państwa informuje, iż zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Skarb Państwa ma prawo zatrzymać 5% akcji Spółki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Nie wyłącza to jednak prawa Skarbu Państwa do sprzedaży tych akcji Spółki i przeznaczenia przez budżet państwa przychodów z ich sprzedaży na cele określone powyżej.

„SIARKOPOL” Gdańsk S.A. prowadzi działalność w zakresie przyjmowania, rozładunku, składowania, oczyszczania, przetwarzania, transportowania oraz spedycji siarki i innych kopalin, produkcji chemicznych substancji i surowców. Działalność Spółki obejmuje również obrót i pośrednictwo towarowe w przedmiotowym zakresie działania.
Przedmiotem rokowań będzie w szczególności cena za akcje, proponowany przez potencjalnego inwestora program rozwoju, obejmujący m. in. zobowiązania do podwyższenia kapitału i inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników i innych osób związanych ze Spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Podmioty zainteresowane nabyciem akcji „SIARKOPOL” Gdańsk S.A. proszone są o składanie pisemnego potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w rokowaniach pod adresem doradcy reprezentującego Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji „SIARKOPOL” Gdańsk S.A.:

Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń ARCANUM sp. z o.o.,
ul. Kochanowskiego 59/1, 51-602 Wrocław
tel./fax (0-71) 342 66 44


Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń: Agnieszka Dzięgielewska

Po przedstawieniu aktualnych dokumentów korporacyjnych i podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli potencjalnego inwestora zobowiązania do zachowania poufności, zainteresowane podmioty otrzymają od doradcy Ministra Skarbu Państwa Memorandum Informacyjne o „SIARKOPOL” Gdańsk S.A. wraz z opisem procedur udostępnienia akcji oraz informacjami o strukturze odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia pakietu akcji „SIARKOPOL” Gdańsk S.A. („Odpowiedzi”) upływa w dniu 12 września 2003 roku, o godzinie 14:00 czasu polskiego. Odpowiedzi zainteresowanych podmiotów powinny być sporządzone w języku polskim na zasadach i według procedur zawartych w Memorandum Informacyjnym. Należy je składać w zaklejonych kopertach w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Departament Prywatyzacji I (pok. 476). Na kopercie należy umieścić napis "Odpowiedź na publiczne zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia akcji „SIARKOPOL” Gdańsk S.A. w Gdańsku. Nie otwierać" oraz dane umożliwiające identyfikację potencjalnego nabywcy.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od podmiotów, które złożą Odpowiedzi.

Minister Skarbu Państwa, w terminie do 10 października 2003 roku, pisemnie poinformuje każdy z podmiotów, który złoży Odpowiedź o rezultacie jej rozpatrzenia.

Podmioty wpisane na „krótką listę” otrzymają wzór Umowy Sprzedaży Akcji Spółki. Tworzący krótką listę potencjalni inwestorzy będą mogli rozpocząć bezpośrednie badanie Spółki, tzw. due diligence. Minister Skarbu Państwa, na podstawie rekomendacji Doradcy oraz konsultacji z Zarządem Spółki, określi terminy przeprowadzenia due diligence.

Na podstawie uzyskanych informacji o Spółce, inwestor przygotuje i złoży ofertę ostateczną nabycia akcji Spółki. Inwestorzy zostaną poinformowani o dacie złożenia oferty ostatecznej (około 2 tygodnie od zakończenia bezpośredniego badania Spółki przez ostatniego inwestora). Minister Skarbu Państwa, po przedłożeniu ofert ostatecznych, wybierze inwestora lub inwestorów, z którymi będą przeprowadzone rokowania w sprawie zakupu akcji „SIARKOPOL” Gdańska S.A.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie rokowania, do odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań.

Preferowana forma zapłaty za nabywane akcje – potwierdzony czek rozrachunkowy.

Data publikacji : 08.08.2003
Obowiązuje od : 08.08.2003
Data modyfikacji : 22.01.2005Rejestr zmian
Opublikowane przez :
Autor dokumentu : Ministerstwo Skarbu Państwa
Departament Prywatyzacji I

Statystyka strony: 3195 wizyt