Pomoc dla niepełnosprawnych

Ogłoszenia

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zlokalizowanej w Karpaczu - całoroczny ośrodek wypoczynkowy „Zameczek”

Zgłoszenie do wzięcia udziału w przetargu należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2010 r.


Minister Skarbu Państwa

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zlokalizowanej w Karpaczu przy ul. Mostowej 5, gmina Karpacz, powiat jeleniogórski, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki 20 i 19/8 w obrębie 0003 Karpacz, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr JG1J/00048958/6, JG1J/00048957/9. Powierzchnia całkowita nieruchomości gruntowej wynosi 0,5698 ha. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

Opis nieruchomości

Na przedmiotowej nieruchomości posadowione są wchodzące w jej skład zabudowania stanowiące obecnie, całoroczny ośrodek wypoczynkowy „Zameczek” o charakterze pensjonatowym.

Na działce ewidencyjnej nr 20 posadowione są następujące budynki i budowle:

 1. budynek wolnostojący (budynek główny) – o powierzchni użytkowej 476,07 m2,
 2. budynek wolnostojący (pawilon bukowy) – o powierzchni użytkowej 420.96 m2,
 3. budynek wolnostojący (budynek ogrodowy) – o powierzchni użytkowej 78,60 m2 (nie jest użytkowany z uwagi na zły stan techniczny),
 4. budynek wolnostojący (wiata magazynowa) –  o powierzchni użytkowej 277,70 m2,
 5. budynek wolnostojący (agregatorownia).

Na działce ewidencyjnej 19/8 posadowiona jest biologiczna oczyszczalnia ścieków Bioclere 55. Działka 19/8 stanowi integralną część nieruchomości.

Stan zagospodarowania nieruchomości gruntowej jest bardzo dobry. Działka jest ogrodzona, zagospodarowana zielenią niską ozdobną i średniowysoką, częściowo zadrzewiona. Teren działki w części utwardzony. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do następujących elementów infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej z ujęcia gminnego, sieci elektrycznej, centralne ogrzewanie (piece elektryczne), sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem do biologicznej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacza zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/131/03 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 11.12.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 2004 r. nr 20 poz. 377), nieruchomości położone są w jednostce „E” – strefa turystyki oznaczone symbolem:

 • działka nr 20 – UT1 – tereny usług turystycznych i komercyjnych,
 • działka nr 19/8 – TK – tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków,

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia upłynął w dniu 20 maja 2010 r.

Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) brutto. Zwolnienie z podatku VAT.

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2010 r. o godzinie 12.00, w gmachu Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w sali nr 116.

Warunki uczestnictwa w przetargu
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium oraz złożenie zgłoszenia do wzięcia udziału w przetargu:

 1. Wadium

  a) Wpłacenie wadium w wysokości 400.000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych) – winno nastąpić do dnia 30 sierpnia 2010 r.– na rachunek Sum Depozytowych Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie BGK I/Oddział Warszawa NRB 13 1130 1017 0019 9426 2520 0007 z dopiskiem „Wadium - Karpacz.”. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.

  b) Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwolnione są z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

  c) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

  d) Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedawcę. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

  e) Wadium wniesione w pieniądzu przez Oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.

  f) Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
 2. Zgłoszenie do udziału w przetargu powinno być sporządzone w języku polskim i zawierać:

  a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu zainteresowanego udziałem w przetargu,

  b) adres korespondencyjny,

  c) dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem konta, na które wadium ma być zwrócone, zaś w przypadku osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r kopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy (oryginał zaświadczenia lub decyzji winien zostać okazany komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu),

  d) w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu jest osoba fizyczna:
  - poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
  - w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą – oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, zgoda współmałżonka na nabycie nieruchomości albo kopia dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową,

  e) w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną:
  - aktualny odpis z właściwego rejestru,
  - dane osób /osoby uprawnionej do reprezentacji wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez notariusza kserokopią dowodu osobistego lub paszportu tej osoby lub tych osób,

  f) pełnomocnictwo – jeśli zainteresowany udziałem w przetargu zamierza brać udział w postępowaniu przetargowym przez pełnomocnika (w formie aktu notarialnego),

  g) oświadczenie, że podmiot zainteresowany udziałem w przetargu:
  - nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
  - nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej,

  h) oświadczenie, iż podmiot zainteresowany udziałem w przetargu akceptuje stan techniczny i prawny nieruchomości oraz zapoznał się z Regulaminem oraz informacjami o nieruchomości podanymi na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa i akceptuje je bez zastrzeżeń,

  i) w przypadku cudzoziemców – przedłożą promesę albo zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu albo nabywca będący cudzoziemcem – oświadczenie, że zgoda taka nie jest wymagana wraz z podaniem podstawy prawnej,

  j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.

Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez właściwy Konsulat/Ambasadę RP, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Zgłoszenie do wzięcia udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie do dnia 30 sierpnia 2010 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6.

Na kopercie należy odpowiednio umieścić napis:

„Zgłoszenie do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Karpaczu – nie otwierać”
Zgłoszenie przekazać do sekretariatu Departamentu Mienia Skarbu Państwa”

Zgłoszenie do wzięcia udziału w przetargu złożone bez powyższego napisu lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Skarbu Państwa, a nie data stempla pocztowego.

Kancelaria Ogólna Ministerstwa Skarbu Państwa, czynna jest w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu, tj. 8.15 – 16.15.

Informacje dodatkowe

 1. Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą ponosi oferent.
 2. Decyzja o wygaszeniu trwałego zarządu zostanie wydana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 4. Nieruchomość można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną po uprzednim uzgodnieniu terminu. Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela Pani Marta Niedźwiecka pod numerem telefonu (022) 695-86-31. Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na stronie www.msp.gov.pl
 5. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem działek i obiektami położonymi na nich oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Więcej informacji:

Załączniki do strony

 • Regulamin przetargu
  199.39 KB
  Data dodania : 24.06.2010 17:17
  Data modyfikacji : 05.07.2010 10:33
 • Oświadczenie
  138.94 KB
  Data dodania : 24.06.2010 17:18
  Data modyfikacji : 05.07.2010 10:33
 • Wykaz dokumentacji
  1.33 MB
  Data dodania : 24.06.2010 17:18
  Data modyfikacji : 05.07.2010 10:34
Data publikacji : 25.06.2010

Data modyfikacji : 05.07.2010Rejestr zmian
Opublikowane przez : Agnieszka Steindl
Autor dokumentu : Departament Mienia Skarbu Państwa

Statystyka strony: 5963 wizyt